Thursday, October 04, 2007

मित्र

एखादा जुना मित्र अचानक खुप दिवसानी (बहुदा orkutवर) दिसतो,अगदी मनापासुन त्याला भेटावस वाटत असत ,निदान फ़ोन तरी,अगदीच काही नाही तरी निदान एखादी ईमेल.
पण ... असेच एका मागुन एक दिवस उलटत जातात. आज करु उद्या करु अशी चाल ढ्कल करता एक दिवस असा येतो कि .........फ़ोन करण्यात आणि मेल लिहिण्यात काही अर्थच उरत नाही.
बर,पटकन विषय काढुन मित्राशी सध्याच्या comman नसलेल्या संदर्भावर काहीतरी casual बोलाव तर तेही करता येत नाही. मित्रालाही बहुदा तसच वाटत असत. अवघडल्यासारख.
भरपुर गप्पा चालु असताना अचानक मध्येच एकदम शांतता पसरल्यावर कस वाटत ना अगदी तस वाटत अशावेळी......
एक दिवस तो अचानक भेटलेला जुना मित्रही मग स्मरणातुन जातो किंवा निदान आपण तस pretend तरी करतो.

माझा हा blog म्हणजे जुन्या एखाद्या मित्रा सारखा वाटायला लागलाय मला.